top of page

אודות

אודות

אודות הארגון

ארגון סגל המחקר במשרד הביטחון, ברפא"ל ובמשרד ראש הממשלה, ובקיצור "ארגון סגל המחקר", הוא ארגון עובדים היציג והעצמאי של כלל עובדי המחקר במערכת הביטחון. הוא מאגד, באמצעות סניפיו, את כל עובדי המחקר בקמ"ג, ברפאל, במכון הביולוגי, בממ"ג וכן במשרד ראש הממשלה ובמשרד הביטחון.

הארגון פעל תחילה במסגרת ההסתדרות הכללית אך באמצע שנות
ה-90 הוא התנתק מההסתדרות והוכר על ידי בתי הדין, בפסיקה תקדימית, כארגון יציג ועצמאי.

יעוד  הארגון הוא להיות ארגון העובדים של עובדי המחקר במערכת הביטחון ולעשות את כל הדרוש כדי לממש את זכות הייצוג:  לחתום על הסכמים קיבוציים, להיות בעל זכות ייצוג בבתי הדין, להכריז סכסוכי עבודה ולאשר הפעלת צעדים ארגוניים במקומות העבודה.

הארגון חרט על דגלו לעודד, לטפח, לקדם ולפתח את הרמה המקצועית, המדעית והטכנולוגית של עובדי המחקר במערכת הביטחון, בתחומים השונים בהם הם עוסקים.

לאורך 25 שנות קיומו של הארגון כארגון יציג, הארגון פעל וממשיך בהתמדה לפעול לטובת קידום מעמדם, שכרם ותנאי עבודתם של עובדי המחקר.

bottom of page