top of page

קמ"ג - לאחר שנים של ויכוחים בין ההנהלה לארגון העובדים בנוגע ליציגות בחצר הקמ"ג, ולאחר עירעור של הנהלת הקמ"ג על הזכיה בבית דין מחוזי, זכינו שוב בבית הדין הארצי. ניפתח שיח פורה בין ההנהלה לארגון במ"ג.

הרשמו לקבלת עדכונים
דבר יושב ראש הארגון

ארגון סגל המחקר פעל בשלוש השנים האחרונות בהצלחה רבה להסדרה ולעדכון של כלל הסכמי העבודה מול כל המעסיקים של עובדי המחקר בכל המוסדות.

למרות שורת ההצלחות של השנים האחרונות, נראה שאנחנו עומדים בפתחה של תקופה שבה כלל העבודה המאורגנת בארץ תעמוד בפני אתגרים קיומיים. אנו עדים לשורה של ניסיונות לערער את מעמדה של העבודה המאורגנת באמצעות חקיקה שבחלקה מכוונת באופן ישיר וממוקד כנגד הזכויות הבסיסיות של עובדי המחקר.

מגמה מסוכנת זו מחייבת אותנו להתארגן להתנגדות לניסיונות החקיקה ולפעול לסיכול היוזמות הפוגעניות. לאחרונה פתחנו במסע הסברה מתוקשר ובפעילות ישירה אל מול המחוקקים אף שהכאוס הפוליטי נמשך. אנו בוחנים גם אפשרות לפעול בערוצים המשפטיים.

אנו מבקשים לנצל את ההזדמנות של עדכון אתר הארגון כדי להגדיל את מודעות הציבור למגמות אלה, לגייס את עזרת עובדי המחקר ולחזק את ידי נציגינו העומדים בחזית הפעילות.

התגייסות של כולנו, על בסיס סולידריות וערבות משותפת, היא צו השעה!

בברכה,

ד"ר נעמי אביגדול וד"ר אריק מימון

contact@israelnationallabs.com

bottom of page